ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯ ಊಟ – 2 – Afternoon lunch recipes – 2/ South Indian Meals

Lunch Recipes
ಈ ವೀಡಿಯೋ ಲೀ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅನ್ನ, ಪಾಲಕ್ ಚಪಾತಿ, ಮೈಸೂರ್ ರಸಂ, ವಾಂಗೀಬಾತ್, ರೈಸ್ ಖೀರ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ, ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ,ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದೂ ವಿವರವಾಗೀ ತಿಳೀಸಿದ್ದೇನೆ.

Recipe link of ಅಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪಳ – https://youtu.be/l6adUGpV9LY
Recipe link of sambar powder – https://youtu.be/NaxHM2GUEbg
Recipe link of Vangibath Powder – https://youtu.be/yf1BrtpZITc

Follow us on
Facebook https://www.facebook.com/Anupaakashale/
—————————————–

Subscribe to our channel
https://www.youtube.com/channel/UCQl8LjctIaHL3I_QqkRJpMw

Advertisements

Products You May Like

Articles You May Like

Khmer Food, Asian Food, Dinner recipes, Khmer cooking food, Fried Canned fish with eggs
FULL DAY OF EATING | New Breakfast, Lunch, & Dinner Ideas
Diabetes Nutrition : Heart-Healthy Lunch Recipes
Bread Pudding with Vanilla Bourbon Sauce – Homemade Bread Pudding Recipe!
Chocolate Vanilla Panna Cotta Recipe | SUMMER SPECIAL DESSERT | Panna Cotta Recipe | Best Bites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *